مشخصات نشريه:  

فصلنامه جغرافيا و توسعه فضاي شهري
 5 دوره
عنوان نشريه:  جغرافيا و توسعه فضاي شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر براتعلي خاكپور
سردبير:  دكتر محمدرحيم رهنما
تارگاه:  jgusd.um.ac.ir
تلفن:  38806724 -38805275 (051)
نمابر:  38807060 (051)
نشانی:  دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مشهد، كدپستي: 9177948883، ايران
كد ISSN:  2322-2832
نوع نشريه:  فصلنامه