مشخصات نشريه:  

فصلنامه فرهنگ و ادبيات عامه
 5 دوره
عنوان نشريه:  فرهنگ و ادبيات عامه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر غلامحسين غلامحسين زاده
سردبير:  حسن ذوالفقاري
تارگاه:  http://cfl.modares.ac.ir/
رایانامه:  folklore_iran@modares.ac.ir
تلفن:  88005079 (021)
صندوق پستي:  14119-454444
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان شهريور، خيابان سين دخت شمالي، دانشگاه تربيت مدرس، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي
كد ISSN:  2345-4466
نوع نشريه:  فصلنامه