مشخصات نشريه:  

فصلنامه رسته ها و ساختارهاي كلي جبري با كاربردها
 4 دوره
عنوان نشريه:  رسته ها و ساختارهاي كلي جبري با كاربردها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد بهشتي
سردبير:  م. مهدي ابراهيمي
تارگاه:  www.cgasa.ir
نشانی:  دانشگاه شهيد بهشتي
كد ISSN:  2345-5853
نوع نشريه:  فصلنامه