نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات فقه تربيتي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات فقه تربيتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  جامعه المصطفي العالميه
سردبیر:  عليرضا اعرافي
:تارگاه  http://mft.journals.miu.ac.ir/
رایانامه:  mojtabajalili@gmail.com
تلفن:  37182503 (025)
نشانی:  ايران، قم، چهارراه شهدا، خيابان حجتيه، مجمع آموزش عالي
نوع نشریه:  فصلنامه