نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعي ايران
 14 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات علوم اجتماعي ايران
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال
مدیرمسئول:  دكتر صمد عابديني
سردبیر:  دكتر مهرداد نوابخش
:تارگاه  http://journal.aukh.ac.ir/
تلفن:  32451692 (045)
نمابر:  32451692 (045)
نشانی:  ايران، خلخال، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2008-1480
نوع نشریه:  فصلنامه