مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه تحقيقات مالي اسلامي
 9 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات مالي اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مالی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه امام صادق
مديرمسئول:  حسين عرب اسدي
سردبير:  سيد عباس موسويان
تارگاه:  ifr.journals.isu.ac.ir
رایانامه:  joif.ifrm@gmail.com
تلفن:  88575026-7 (021)
نمابر:  88575024 (021)
صندوق پستي:  14655-159
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق
كد ISSN:  2251-8290
نوع نشريه:  دو فصلنامه