مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ريزي
 5 دوره
عنوان نشريه:  اقتصاد توسعه و برنامه ريزي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خميني شهر
مديرمسئول:  دكتر ابوالفضل يحيي آبادي
سردبير:  دكتر سيد جواد مير محمد صادقي
تارگاه:  jdep.iaukhsh.ac.ir
تلفن:  33664117 (031)
نمابر:  33660088 (031)
نشانی:  ايران، اصفهان، خميني شهر، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد، واحد خميني شهر، دانشكده علوم انساني
كد ISSN:  2251-6263
نوع نشريه:  دو فصلنامه