مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه كشاورزي بوم شناختي
 7 دوره
عنوان نشريه:  كشاورزي بوم شناختي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي كشاورزي بوم شناختي ايران
مديرمسئول:  دكتر هومن لياقتي
سردبير:  دكتر اسكندر زند
تارگاه:  www.jagroecology.ir
رایانامه:  j_agroecology@yahoo.com
تلفن:  22431971 (021)
نمابر:  22431972 (021)
نشانی:  ايران، تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده علوم محيطي
كد ISSN:  2251-6824
نوع نشريه:  دو فصلنامه