نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پرستاري ديابت
 23 دوره 
عنوان نشریه:  پرستاري ديابت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری دیابت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زابل
مدیرمسئول:  حسين شهدادي
سردبیر:  دكتر محمدرضا فيروزكوهي
:تارگاه  https://jdn.zbmu.ac.ir/
رایانامه:  dibetes.journal.zbmu@gmail.com
تلفن:  32242102 (054)
نمابر:  32223943 (054)
صندوق پستی:  9861734174
نشانی:  ايران، زابل، خيابان فردوسي شرقي، جنب ميراث فرهنگي، فردوسي 11، دانشكده پرستاري و مامايي
کد ISSN:  2345-5020
نوع نشریه:  فصلنامه