نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات منابع انسانی
 8 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات منابع انسانی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه هوایی شهید ستاری دانشکده مدیریت
مدیرمسئول:  حسن محجوب
سردبیر:  عباس منوریان
:تارگاه  http://www.jhrs.ir/
رایانامه:  mgt.hr.air.uni@gmail.com
تلفن:  66193590-021
نمابر:  66193590-021
نشانی:  تهران، میدان آزادی، مهرآباد جنوبی، خیابان دانشگاه هوایی شهید ستاری، کدپستی: 63113-13846
نوع نشریه:  فصلنامه