نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نشريه دانشگاه علوم پزشكي البرز
 33 دوره 
عنوان نشریه:  نشريه دانشگاه علوم پزشكي البرز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز
مدیرمسئول:  دكتر محمد نوري سپهر
سردبیر:  دكتر حميد درفشي
:تارگاه  https://aums.abzums.ac.ir/
تلفن:  026-34530734
نمابر:  026-34530734
نشانی:  ايران، كرج، ميدان طالقاني، شهرك اداري، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
کد ISSN:  1735-6679
نوع نشریه:  فصلنامه