نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آموزش و سلامت جامعه
 31 دوره 
عنوان نشریه:  آموزش و سلامت جامعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدیرمسئول:  دكتر سيد محمدمهدي هزاوه اي
سردبیر:  دكتر سعيد بشيريان
:تارگاه  http://jech.umsha.ac.ir/
رایانامه:  jech@umsha.ac.ir
تلفن:  38381795 (081)
نمابر:  38380509 (081)
نشانی:  ايران، همدان، بلوار شهيد فهميده، دانشگاه علوم پزشكي همدان، دانشكده بهداشت، دفتر نشريه، كدپستي: 6517838965
کد ISSN:  2383-2150
نوع نشریه:  فصلنامه