مشخصات نشريه:  

فصلنامه اطلاعات جغرافيايي
 6 دوره
عنوان نشريه:  اطلاعات جغرافيايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
مديرمسئول:  دكتر مهدي مديري
سردبير:  دكتر مهدي مديري
تارگاه:  www.sepehr.org
رایانامه:  sepmag@ngo-iran.ir
تلفن:  88400111-4 (021)
صندوق پستي:  16765-2358
نشانی:  ايران، تهران، خيابان دكتر شريعتي، خيابان معلم، مجله اطلاعات جغرافيايي
كد ISSN:  1022-047X
نوع نشريه:  فصلنامه