مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پژوهان
 4 دوره
عنوان نشريه:  مجله علمي پژوهان
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مركز پژوهش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان
مديرمسئول:  دكتر اكرم رنجبر
سردبير:  دكتر مجيد براتي
تارگاه:  psj.umsha.ac.ir
تلفن:  38380357 (081)
نمابر:  38380357 (081)
نشانی:  ايران، همدان، بلوار شهيد فهميده، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان مركز پژوهش دانشجويان
كد ISSN:  1029-4863
نوع نشريه:  فصلنامه