مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه جغرافياي انتظامي
 6 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه جغرافياي انتظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا
مديرمسئول:  دكتر محمدحسين جعفريان
سردبير:  دكتر بهمن كارگر
رایانامه:  rsh_bonyan@police.ir
تلفن:  021-81823709
نمابر:  021-81823737
صندوق پستي:  19395-6516
نشانی:  ايران، تهران، ميدان ونك، ميدان عطار، خيابان شهيد سرتيپ دوم نجفي، كوچه نياز، كوثر 21، سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا
كد ISSN:  2383-3580
نوع نشريه:  فصلنامه