نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مواد و فناوري هاي پيشرفته
 23 دوره 
عنوان نشریه:  مواد و فناوري هاي پيشرفته
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه مواد و انرژي
مدیرمسئول:  دكتر سيدمحمدتقي صالحي
سردبیر:  دكتر سعيد حصاركي
:تارگاه  http://www.jamt.ir/
رایانامه:  office@jem.ir
تلفن:  36280040-9 (026)
نمابر:  36201888 (026)
صندوق پستی:  316-31787
نشانی:  كرج، مشكين دشت، بلوار امام خميني
کد ISSN:  2008-4269
نوع نشریه:  فصلنامه