مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي مهدوي
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي مهدوي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه آينده روشن
مديرمسئول:  سيد مسعود پورسعيد آقايي
سردبير:  نصرالله آيتي
تارگاه:  www.intizar.ir
تلفن:  37833348 (025)
نمابر:  37738240 (025)
صندوق پستي:  38185-471
نشانی:  كدپستي: 45651-37137
نوع نشريه:  فصلنامه