نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در توانبخشي ورزشي
 7 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در توانبخشي ورزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه ابوعلي سينا
مدیرمسئول:  دكتر مهرداد عنبريان
سردبیر:  دكتر علي يلفاني
:تارگاه  https://rsr.basu.ac.ir/
رایانامه:  journal_tava@basu.ac.ir
تلفن:  38381192 (081)
نشانی:  ايران، همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلي سينا، مركز نشر دانشگاه، دفتر نشريه پژوهش در توانبخشي ورزشي، كدپستي: 6517838695
کد ISSN:  2383-1464
نوع نشریه:  فصلنامه