نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت و توسعه ورزش
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت و توسعه ورزش
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  دكتر فرهاد رحماني نيا
سردبیر:  دكتر رحيم رمضاني نژاد
:تارگاه  https://jsmd.guilan.ac.ir/
کد ISSN:  2322-4800
نوع نشریه:  دو فصلنامه