مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش در ورزش دانشگاهي
 1 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش در ورزش دانشگاهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مديرمسئول:  دكتر رضا قراخانلو
سردبير:  دكتر رضا اندام
نوع نشريه:  دو فصلنامه