مشخصات نشريه:  

فصلنامه نفس
 2 دوره
عنوان نشريه:  نفس
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي
تارگاه:  nafasjournal.ir
تلفن:  27122012 (021)
نمابر:  26109930 (021)
صندوق پستي:  19575-154
نشانی:  ايران، تهران، نياوران، انتهاي خيابان پور ابتهاج، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري، كدپستي: 44413-19569
كد ISSN:  2322-4517
نوع نشريه:  فصلنامه