نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سلامت و مراقبت
 32 دوره 
عنوان نشریه:  سلامت و مراقبت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری و مامایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل
مدیرمسئول:  محمدعلي محمدي
سردبیر:  دكتر معصومه آقا محمدي
:تارگاه  http://hcjournal.arums.ac.ir/
تلفن:  33717137 (045)
نمابر:  33728004 (045)
نشانی:  ايران، اردبيل، بزرگراه شهدا، مابين چهارراه حافظ و پل سعدي، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل
کد ISSN:  2228-6799
نوع نشریه:  فصلنامه