مشخصات نشريه:  

فصلنامه آموزه هاي فلسفه اسلامي
 7 دوره
عنوان نشريه:  آموزه هاي فلسفه اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم اسلامي رضوي
مديرمسئول:  محمدباقر فرزانه
سردبير:  رضا اكبريان
تارگاه:  http://ipd.razavi.ac.ir
تلفن:  32230772 (051)
نمابر:  32230772 (051)
نشانی:  ايران، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي و رضوي، كدپستي: 461-91735
كد ISSN:  9386-2251
نوع نشريه:  فصلنامه