مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعي
 3 دوره
عنوان نشریه:  اسلام و علوم اجتماعي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیرمسئول:  حجت الاسلام و المسلمين محمود رجبي
سردبیر:  دكتر غلامرضا جمشيدي ها
تارگاه:  rihu.ac.ir
تلفن:  32111275 (025)
نمابر:  32803090 (025)
نشانی:  ايران، قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد اسلامي، كدپستي 3749113361
نوع نشریه:  دو فصلنامه