نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پرستاري داخلي و جراحي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  پرستاري داخلي و جراحي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، دانشكده پرستاري و مامايي
مدیرمسئول:  دكتر علي نويديان
سردبیر:  دكتر علي نويديان
:تارگاه  https://sites.kowsarpub.com/msnj/
رایانامه:  ijmsn@zaums.ac.ir
تلفن:  33438473 (054)
نمابر:  33442481 (054)
نشانی:  ايران، زاهدان، بلوار بهداشت، ميدان مشاهير، دانشكده پرستاري و مامايي، كدپستي: 9816913396
کد ISSN:  2322-178x
نوع نشریه:  فصلنامه