نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات حقوق عمومي (حقوق)
 23 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات حقوق عمومي (حقوق)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا تخشيد
سردبیر:  دكتر عباسعلي كدخدايي
:تارگاه  https://jplsq.ut.ac.ir/
تلفن:  66414424 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان جمهوري، خيابان ارديبهشت، نبش خيابان كمالزاده، شماره 43
نوع نشریه:  فصلنامه