نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا
 34 دوره 
عنوان نشریه:  آمايش جغرافيايي فضا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گلستان
مدیرمسئول:  عباس قرباني
سردبیر:  جعفر مير كتولي
:تارگاه  http://gps.gu.ac.ir/
رایانامه:  gps@gu.ac.ir
تلفن:  32322813 (017)
صندوق پستی:  155
نشانی:  ايران، گرگان، خيابان بهشتي، دانشگاه گلستان، كدپستي: 1574949138
نوع نشریه:  فصلنامه