مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي
 6 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه مازندران
مديرمسئول:  دكتر شادمهر ميردار
سردبير:  دكتر محمدحسين رضوي
تارگاه:  msb.journals.umz.ac.ir
رایانامه:  j_sport@umz.ac.ir
تلفن:  35302215 (011)
نمابر:  35342201 (011)
نشانی:  ايران، بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان ابوعلي سينا، بلوار دانشگاه پرديس، دانشگاه مازندران، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
كد ISSN:  2008-5397
نوع نشريه:  دو فصلنامه