برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مازندران
مدیرمسئول:  دكتر شادمهر ميردار
سردبیر:  دكتر محمدحسين رضوي
:تارگاه  http://msb.journals.umz.ac.ir/
رایانامه:  j_sport@umz.ac.ir
تلفن:  35302215 (011)
نمابر:  35342201 (011)
نشانی:  ايران، بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان ابوعلي سينا، بلوار دانشگاه پرديس، دانشگاه مازندران، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
کد ISSN:  2008-5397
نوع نشریه:  دو فصلنامه