مشخصات نشريه:  

فصلنامه ميكروب شناسي مواد غذايي
 6 دوره
عنوان نشريه:  ميكروب شناسي مواد غذايي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  دامپزشكی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
مديرمسئول:  دكتر مهدي رئيسي
سردبير:  دكتر ابراهيم رحيمي
نشانی:  ايران، شهركرد، رحمتيه، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده دامپزشكي
كد ISSN:  2345-539x
نوع نشريه:  فصلنامه