مشخصات نشريه:  

فصلنامه زمين شناسي كاربردي پيشرفته
 6 دوره
عنوان نشريه:  زمين شناسي كاربردي پيشرفته
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد چمران اهواز
مديرمسئول:  عباس چرچي
سردبير:  عليرضا زرا سوندي
تارگاه:  aag.scu.ac.ir
رایانامه:  aag@scu.ac.ir
تلفن:  33333710 (061)
نشانی:  ايران، اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز
كد ISSN:  2251-7057
نوع نشريه:  فصلنامه