نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زمين شناسي كاربردي پيشرفته
 27 دوره 
عنوان نشریه:  زمين شناسي كاربردي پيشرفته
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  دکتر محسن رضایی
سردبیر:  دکتر منوچهر چیت سازان
:تارگاه  aag.scu.ac.irhttp://aag.scu.ac.ir
رایانامه:  aag@scu.ac.ir
تلفن:  33333710 (061)
نشانی:  ايران، اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز
کد ISSN:  2251-7057
نوع نشریه:  فصلنامه