مشخصات نشريه:  

ماهنامه نشريه الكترونيكي مسير
 4 دوره
عنوان نشريه:  نشريه الكترونيكي مسير
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي
تلفن:  84932127 (021)
نمابر:  88651191 (021)
نشانی:  ايران، تهران، ميدان ونك، بزرگراه حقاني، خيابان شهيدي، سازمان بنادر و دريانوردي
كد ISSN:  2423-348
نوع نشريه:  ماهنامه