مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات دندانپزشكي كاسپين
 6 دوره
عنوان نشريه:  مجله تحقيقات دندانپزشكي كاسپين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل
مديرمسئول:  دكتر همايون علاقه مند
سردبير:  دكتر سينا حقاني فر
تارگاه:  www.cjdr.ir
رایانامه:  CJDR@MUBABOL.AC.IR
تلفن:  2205623 (0111)
نمابر:  2205623 (0111)
نشانی:  ايران، بابل، دانشگاه علوم پزشكي بابل، دانشكده دندانپزشكي، بلوار نوشيرواني، ميدان ولايت، كدپستي: 4717643633
نوع نشريه:  فصلنامه