مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي)
 6 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي كاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
مديرمسئول:  سعيد حسن زاده
سردبير:  دكتر محمد خداياري
رایانامه:  japr.1392@gmail.com
تلفن:  61117427 (021)
صندوق پستي:  14155-6557
كد ISSN:  2251-8126
نوع نشريه:  فصلنامه