نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه روانشناسي خانواده
 13 دوره 
عنوان نشریه:  روانشناسي خانواده
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي روانشناسي خانواده ايران
مدیرمسئول:  دكتر رضا خجسته مهر
سردبیر:  دكتر رضا خجسته مهر
:تارگاه  http://ijfp.ir/
تلفن:  09160643808
نمابر:  32921756 (061)
نشانی:  ايران، اهواز، خيابان سلمان فارسي، خيابان علم الهدي جنوبي، مجتمع پزشكي مرواريد، طبقه دوم، انجمن علمي روانشناسي خانواده ايران
نوع نشریه:  دو فصلنامه