برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه بوم شناسي علف هاي هرز
 2 دوره
عنوان نشریه:  بوم شناسي علف هاي هرز
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
مدیرمسئول:  دكتر رضا صدر آبادي حقيقي
سردبیر:  دكتر محمد حسن راشد محصل
:تارگاه  http://js.mshdiau.ac.ir/jwe
رایانامه:  ecojournal@mshdiau.ac.ir
تلفن:  28325563 (051)
نمابر:  28325563 (051)
صندوق پستی:  91735-413
نشانی:  ايران، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، دانشكده كشاورزي، دفتر دوفصلنامه بوم شناسي علف هاي هرز
کد ISSN:  2383-1073
نوع نشریه:  دو فصلنامه