مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله كاربردي علوم دامي ايران (Iranian Journal Of Applied Animal Science)
 5 دوره
عنوان نشريه:  مجله كاربردي علوم دامي ايران (Iranian Journal Of Applied Animal Science)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
مديرمسئول:  دكتر عليرضا صيداوي
سردبير:  دكتر سيد ضياء الدين ميرحسيني
تارگاه:  www.ijas.ir
رایانامه:  EDITOR@IJAS.IR
تلفن:  4224069 (0131)
نمابر:  4223621 (0131)
صندوق پستي:  41335-3516
نشانی:  ايران، پل طالش-رشت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
كد ISSN:  2251-628X
نوع نشريه:  فصلنامه