مشخصات نشريه:  

فصلنامه شخصيت و تفاوت هاي فردي
 5 دوره
عنوان نشريه:  شخصيت و تفاوت هاي فردي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه خليج فارس
مديرمسئول:  پرفسور محمد نريماني
سردبير:  مهناز مهرابي زاده هنرمند
تارگاه:  jpid.pgu.ac.ir
رایانامه:  jpid@pgu.ac.ir
تلفن:  31222147 (077)
نمابر:  31222147 (077)
نشانی:  ايران، بوشهر، دانشگاه خليج فارس بوشهر، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر فصلنامه شخصيت و تفاوت هاي فردي، كدپستي: 13798-75169
كد ISSN:  2383-370x
نوع نشريه:  فصلنامه