مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده علوم و فنون اطلاعات و آگاهي دانشگاه علوم انتظامي امين
مديرمسئول:  خليل هلالي محمدي
سردبير:  دكتر جعفر هزار جريبي
تارگاه:  icra.jrl.police.ir
رایانامه:  puagahi@police.ir
تلفن:  48931171 (021)
نمابر:  48931179 (021)
صندوق پستي:  14515-1397
نشانی:  ايران، تهران، منطقه 22 شهرداري، انتهاي بزرگراه شهيد همت غرب، ابتداي بزرگراه شهيد خرازي، دانشگاه علوم انتظامي امين، دانشكده علوم و فنون اطلاعات و آگاهي معاونت پژوهشي، كدپستي: 1498619991
كد ISSN:  1735-9367
نوع نشريه:  فصلنامه