نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي
 23 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني ژئومورفولوژي
مدیرمسئول:  دكتر مجتبي يماني
سردبیر:  دكتر شهرام روستايي
:تارگاه  http://www.geomorphologyjournal.ir/
رایانامه:  irangeomorphology@yahoo.com
کد ISSN:  2251-9424
نوع نشریه:  فصلنامه