مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي
 7 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني ژئومورفولوژي
مدیرمسئول:  دكتر مجتبي يماني
سردبیر:  دكتر شهرام روستايي
تارگاه:  www.geomorphologyjournal.ir
رایانامه:  irangeomorphology@yahoo.com
کد ISSN:  2251-9424
نوع نشریه:  فصلنامه