مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي سلولي و مولكولي (زيست شناسي ايران)
 6 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي سلولي و مولكولي (زيست شناسي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن زيست شناسي ايران
مدیرمسئول:  دكتر حسن ابراهيم زاده
سردبیر:  دكتر محمدرضا زماني
تارگاه:  cell.ijbio.ir
تلفن:  81032211 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان آبان شمالي، دفتر انجمن زيست شناسي ايران
کد ISSN:  2383-2738
نوع نشریه:  فصلنامه