نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه شناخت (پژوهشنامه علوم انساني)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  شناخت (پژوهشنامه علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر احمدخاتمي
سردبیر:  دكتر نصرالله حكمت
:تارگاه  http://kj.sbu.ac.ir/
تلفن:  29902478 (021)
نشانی:  ايران، تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه فلسفه
نوع نشریه:  دو فصلنامه