مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي ادبي قرآني
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشهاي ادبي قرآني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه اراك
مديرمسئول:  ابراهيم ابراهيمي
سردبير:  محسن ذوالفقاري
تارگاه:  http://paq.araku.ac.ir
رایانامه:  p-aq@araku.ac.ir
تلفن:  32760104 (086)
نمابر:  32760104 (086)
نشانی:  ايران، اراك، خيابان شهيد بهشتي، ميدان شريعتي، دانشگاه اراك، دانشكده ادبيات و علوم انساني، كدپستي: 88138-38156
كد ISSN:  2345-2234
نوع نشريه:  فصلنامه