نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها
 28 دوره 
عنوان نشریه:  ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پیراپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر حميد سوري
سردبیر:  دكتر محمدرضا مسعودي نژاد
:تارگاه  https://journals.sbmu.ac.ir/spip
رایانامه:  SP.IP.RC@SBMU.AC.IR
تلفن:  22439980 (021)
نشانی:  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
نوع نشریه:  فصلنامه