مشخصات نشريه:  

فصلنامه بوطيقا
 1 دوره
عنوان نشريه:  بوطيقا
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  كريم حياتي آشتياني
سردبير:  مهوش قويمي
رایانامه:  LAPOETIQUE@SRBIAU.AC.IR
نشانی:  ايران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
نوع نشريه:  فصلنامه