مشخصات نشريه:  

فصلنامه اكوفيتو شيمي گياهان دارويي
 6 دوره
عنوان نشريه:  اكوفيتو شيمي گياهان دارويي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد واحد گرگان
مديرمسئول:  معصومه مازندراني
سردبير:  محمدباقر رضايي
رایانامه:  jmpepchem@yahoo.com
تلفن:  3332292 (0171)
نمابر:  3332292 (0171)
صندوق پستي:  717
نشانی:  ايران، گرگان، جاده كمربندي، خيابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرگان، كدپستي: 39975-49147
كد ISSN:  2322-3235
نوع نشريه:  فصلنامه