مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بين المللي خشکبار
 5 دوره
عنوان نشريه:  مجله بين المللي خشکبار
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
مديرمسئول:  پرفسور حسين عباسپور
سردبير:  پرفسورسيدمحمدعلي رضوي
تارگاه:  www.ijnrs.com
رایانامه:  NUTJOURNAL@DAMGHANIAU.AC.IR
تلفن:  5261034 (0232)
نمابر:  5261034 (0232)
نشانی:  معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
كد ISSN:  2383-319X
نوع نشريه:  فصلنامه