مشخصات نشريه:  

فصلنامه فيزيولوژي و تكنولوژي پس از برداشت فرآورده هاي باغي
 1 دوره
عنوان نشريه:  فيزيولوژي و تكنولوژي پس از برداشت فرآورده هاي باغي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
مديرمسئول:  دكتر مسعود زاده باقري
سردبير:  دكتر مجيد راحمي
تارگاه:  www.postharvestjournal.ir
رایانامه:  POTHARVESTJOURNAL@IAUSHIRAZ.AC.IR
تلفن:  6410051 (0711)
نمابر:  6410051 (0711)
صندوق پستي:  71993-4
نشانی:  ايران، شيراز، كيلومتر جاده شهر جديد صدرا، پرديس دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دانشكده كشاورز
نوع نشريه:  فصلنامه