مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بين المللي مديريت و توسعه كشاورزي
 4 دوره
عنوان نشريه:  مجله بين المللي مديريت و توسعه كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت
مديرمسئول:  دكتر محمد چيذري
سردبير:  دكتر محمدصادق الهياري
تارگاه:  www.ijamad.com
رایانامه:  EDITOR@IJAMAD.COM
صندوق پستي:  41335-3516
نشانی:  ايران، رشت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت، دانشكده مديريت كشاورزي
كد ISSN:  2159-5852
نوع نشريه:  فصلنامه