مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي آبياري و آب ايران
 7 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي آبياري و آب ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مهندسي آبياري و آب ايران
مديرمسئول:  مهندس محسن بني اسدي
سردبير:  دكتر محمدجواد خانجاني
تلفن:  2447130 (0341)
نمابر:  2447130 (0341)
نشانی:  ايران،كرمان، ميدان كوثر، نبش بلوار آزادگان، ساختمان ني لي سا، طبقه دوم، واحد 4، كدپستي: 7618763441
نوع نشريه:  فصلنامه