نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سنجش و ايمني پرتو
 14 دوره 
عنوان نشریه:  سنجش و ايمني پرتو
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران
مدیرمسئول:  دكتر احمد رمضاني مقدم
سردبیر:  دكتر مصطفي زاهدي فر
:تارگاه  http://rsm.kashanu.ac.ir/
تلفن:  55511126 (031)
نشانی:  ايران، كاشان، كيلومتر 6 بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانشكده فيزيك
نوع نشریه:  فصلنامه